Uslovi i prava korišćenja

Pažnja: upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Uslovi i prava korišćenja sajtova Best Mind Solutions

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Sajtova Best Mind Solutions. Sajtovi se nalaze na Internet adresi http://www.bestmindsolutions.com/ kao i na adresama supernova-kids.com  i zeljkoristic.com (u daljem tekstu: Servis). Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža Best Mind Solutions doo, Sedmi juli 3/5, 35000 Jagodina, Republika Srbija, matični broj: 21190632, PIB: 109479901 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informatičke struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Kompanija može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane određenim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotreba Servisa i sajtova

Sav materijal u ovom Servisu i na sajtovima je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama.

Ne možete menjati sadržaj sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika i autora. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta i servisa će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika i autora.

Informacije

Svi materijali, pvratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili Kompaniji povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Best Mind Solutions d.o.o. će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Best Mind Solutions d.o.o. nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, izmena, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, uznemiravajuće, ponižavajuće, vulgarne, pornografske, klevetničke ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Privatnost

Kompanija zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunila zahteve ili potrebe Korisnika. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Linkovi drugih sajtova

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na neke druge sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za korisnika Sajta. Best Mind Solutions d.o.o. nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Best Mind Solutions d.o.o. nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Reklamacija

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

Autorsko pravo

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu i sajtovima, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekstovi, vizuelni i audio materijali, vizuelni identitet, podaci i baze podataka i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa,, sadržaj poslovnih partnera i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznaku odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Best Mind Solutions d.o.o., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Best Mind Solutions d.o.o. ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima i/ili u EUR za inostrane korisnike. Best Mind Solutions d.o.o. nije u sistemu PDV-a. Kompanija se maksimalno angažuje kako bi usluge, proizvodi, programi, kursevi i drugi materijali budu prikazani sa ispravnim nazivima, sadržajem, koristima za korisnika, fotografijama i cenama. Ipak, Kompanija ne može garantovati da su sve navedene informacije i fotografije proizvoda i usluga na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

Smernice

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik postavi na Servis.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • lična imena;
 • uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe;
 • krši pravo na privatnost, pravo na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga lična prava.
 • uključuje prenošenje neželjene elektronske pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam”;
 • uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netoleranciju, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca;
 • uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;
 • sadrži golotinju, nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do web-sajtova za odrasle;
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina;
 • javno objavljuje informacije koje ugrožavaju privatnost ili bezbednost bilo koje osobe;
 • sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene radnje ili sadrži uvredljive, zastrašujuće, preteće, vulgarne ili klevetnički sadržaje;
 • sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog dela druge osobe;
 • podstiče i/ili promoviše kriminalne radnje ili daje uputstva za obavljanje nedozvoljenih radnji, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili trgopvinu ilegalnim oružjem, kršenje privatnosti drugih ili kreiranje računarskih virusa;
 • traži pasword ili podatke koje identifikuju vas lično u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od strane drugih korisnika;
 • uključuje komercijalne aktivnosti bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su oglašavanje ili piramidalne šeme; lutrija sa nagradama u robi i uslugama i sl.

Opšta politika zaštite privatnosti i podataka  

Kompanija poštuje Vašu privatnost. Bez obzira na to da li ste sa Kompanijom u kontaktu oko proizvoda i/ili usluga kao kupac, korisnik, predstavnik javnosti itd.

Imate pravo na zaštitu ličnih podataka: imena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte i drugih podataka kao što su, IP adresa, geolokacijski podaci, itd.

U Opštoj politici zaštite privatnosti i ličnih podataka (u daljem tekstu Politika), opisuje se postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koju se oni prikupljaju, način korišćenja Vaših ličnih podataka, sa kim se Vaši lični podaci dele, kako se štite i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka.

Ova Politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim mrežama itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ova Politika sadrži opšta pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi Kompanija ili njima upravlja treća strana u ime Kompanije, ova politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obaveštenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obaveštenjima o zaštiti privatnosti obavestićemo Vas na adekvatan način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima (na primer na web-mestima, portalima, pojedinačnim komunikacijskim uslugama, e-novostima, podsetnicima, istraživanjima, ponudama, događajima, itd.).

 

Ova Politika se primenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja Best Mind Solutions d.o.o., Sedmi juli 3/5, Jagodina, i/ili naši ovlašćeni partneri, zajedno navedeni u ovoj politici kao „Kompanija“, „BMS“, „mi“, „nas“, „naš“ i „partneri“.

Pri kraju ove Politike dajemo prikaz nekih definicija ključnih pojmova, upotrebljenih u ovoj politici (na primer lični podaci, obrada, rukovalac obradom, …).

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?

Organizacije odgovorne za obradu Vaših ličnih podataka su:

Best Mind Solutions d.o.o., Sedmi juli 3/5, 35000 Jagodina, Republika Srbija

 

Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtev u pogledu ličnih podataka?

Imenovali smo lice i odredili posebnu kontakt adresu za zaštitu ličnih podataka koja obrađuje Vaša pitanja ili zahteve u vezi s ovom Politikom ili posebnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, o Vašim ličnim podacima i njihovoj obradi. Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka:

 

– Email: info@bestmindsolutions.com

 

– Best Mind Solutions d.o.o., Sedmi juli 3/5, 35000 Jagodina, Republika Srbija

sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“

 

Osnovna načela:

Cenimo poverenje koje nam ukazujete tako što nam poveravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. Ključna načela koja Kompanija poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

Zakonitost: Vaše lične podatke prikupljaćemo na zakonit i transparentan način.

Minimalna količina ličnih podataka (minimizacija): Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su neophodni i adekvatni za namenu u koju su prikupljeni.

Ograničenje namene: Lične podatke prikupljaćemo samo za određene legitimne namene i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom namenom.

Tačnost: Obezbedićemo ispravnost i ažurnost ličnih podataka.

Bezbednost i zaštita ličnih podataka: Sprovodićemo tehničke i organizacione mere za obezbeđenje adekvatnih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu ličnih podataka Korisnika koje treba zaštiti. Te mere podrazumevaju sprečavanje bilo kog vida neovlašćenog korišćenja ili pristupa, slučajnog ili namernog brisanja ili gubitka ili izmene i drugih nezakonitih vidova obrade.

Pristup i ispravke: Lične podatke Korisnika obrađivaćemo poštujući Vaša prava u smislu traženja pristupa i uvida radi korekcije ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu Povereniku kao i ostala prava sve u skladu sa Zakonom.

Period čuvanja: Lični podaci Korisnika biće čuvani u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje namene u koju su prikupljeni, osim ukoliko prethodno Korisni ne podnese zahtev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan preduslov za zaključenje ugovora.

Posredovanje trećim licima i zaštita ličnih podataka: Obezbedićemo prosleđivanje ličnih podataka trećim licima i obradu od strane trećih lica u skladu sa važećim zakonima.

Marketing i kolačići: Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonom.

Obrada ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kojoj pravnoj osnovi:

Korisnik je uvek jasno obavešten koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo predočiti uz odvojeno obaveštenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u određene usluge.

 

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka možemo da obrađujemo lične podatke Korisnika ukoliko:

– je dao saglasnost za određene namene obrade (kao što su navedene u obaveštenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku Korisnik ima pravo da povuče svoju saglasnost bez navođenja razloga; ili

– je obrada ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija je ugovorna stranka; ili

– takvom obradom sledimo legitimne interese,

– je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, npr. prilikom kupovine, (plaćanje, mesto i datum preuzimanja, itd.), reklamacije, vraćanje proizvoda kupljenih na daljinu, servisiranja, ostvarivanja drugih prava potrošača po osnovu nesaobraznosti ili garancije.

U koje svrhe obrađujemo lične podatke Korisnika i oblikovanje profila

Lične podatke obrađujemo samo u određene, izričito potvrđene i legitimne namene i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tim namenama.

Briga o tačnosti i ažurnosti ličnih podataka Korisnika

Važno nam je da su lični podaci Korisnika uvek tačni i ažurirani. Obavestite nas o svim promenama ili greškama u našim zapisima Vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati preko kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka. Odredićemo razumne mere da se svi netačni ili neažurni lični podaci izbrišu ili isprave.

Pristup ličnim podacima

Korisnik Servisa ima pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su lični podaci korisnika netačni ili nepotpuni Korisnik može zahtevati ispravku ili brisanje ličnih podataka.

Koliko dugo čuvamo lične podatke Korisnika

Lične podatke Korisnika čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje namene u koju obrađujemo lične podatke Korisnika, vremenski period koji je određen zakonom ili u periodu koji je potreban za ispunjavanje uslova ugovora, isl.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Ličnog dopuštenja Korisnika čuvamo trajno, do opoziva od strane Korisnika, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

Zaštita ličnih podataka

Kompanija sprovodi tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili lične podatke Korisnika od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir IT infrastrukturu kompanije, potencijalni uticaj na privatnost Korisnika i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Obradu ličnih podataka Korisnika poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećim licima) koja poštuju navedene tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Obezbeđenje zaštite podataka znači brigu o poverljivosti, celovitosti i dostupnosti ličnih podataka Korisnika.

(a) Poverljivost: lične podatke Korisnika zaštitićemo od nedopuštenog otkrivanja trećim licima.

(b) Celovitost: lične podatke Korisnika zaštitićemo od promena od strane neovlašćenih trećih lica.

(c) Dostupnost: Pobrinućemo se da ličnim podacima Korisnika mogu pristupiti samo ovlašćene osobe kada je to potrebno.

Naše sigurnosno delovanje uključuje: zaštitu pristupa, sisteme za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje, itd.

Mogućnosti i prava Korisnika

Želimo da budemo što transparentniji, pa stoga nudimo Korisniku mogućnost da odabere način na koji želi da upotrebljavamo lične podatke.

 • Prigovori: Korisnik može prigovoriti obradi svojih ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga (ako želite, možete nas obavestiti preko kog kanala i koliko često želite da Vas kontaktiramo) ili da se Vaši lični podaci prosleđuju trećim osobama u tu svrhu. Saglasnost možete povući pismenom izjavom, odnosno obaveštenjem koje nam šaljete e-poštom na kontakt osobu za zaštitu ličnih podataka ili na drugi način objavljen na www.bestmindsolutions.com Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka BMS neće moći da pruži korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka. Imate i pravo na pritužbu Povereniku u skladu sa zakonom.
 • Brisanje: Korisnik može zatražiti da izbrišemo sve lične podatke (osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima).

POLITIKA O KOLAČIĆIMA

šta su „kolačići“?

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na računaru ili mobilnom uređaju Korisnika. Kolačići obezbeđuju efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica. Kolačići omogućavaju našem sajtu da prepozna i zapamti važne informacije Korisnika kako bi mu korišćenje sajta bilo udobnije.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnici koriste ovaj Servis i Sajtove isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to određenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Kompanija ne garantuje za tačnost i sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši gramatičke i lektorske ispravke, odnosno izvrši pravopisne i gramatičke korekcije koje ni na koji način ne utiču smisao i suštinu značenja, tj.na podatke i integritet podataka koje korisnik putem Servisa postavlja.

Ova odredba o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

 

Sporovi i nadležnost suda

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Sud u Jagodini.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između dva ili više korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Završne odredbe

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati email svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

 

Jagodina, 22. jul 2020. godine

 

Copyright © 2014-2022 by Best Mind Solutions doo; Sva prava zadržana – All rights reserved.